Darowizny - 1) Czy osobom fizycznym lub prawnym dokonującym darowizny na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w Krakowie przysługuje prawo do pomniejszenia uzyskanego w roku podatkowym dochodu przed opodatkowaniem (prawo do odliczenia)?

Zgodnie z art.26 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy tego podatku mają prawo do odliczenia kwot darowizn przekazanych na cele „określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele”. Kwota odliczenia jest równa wysokości darowizny jednak nie większa niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

Aby skorzystać z odliczenia, darowizna musi być przekazana na cel wskazany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W katalogu jako cele wskazane są m.in. zadania w zakresie: ochrony i promocji zdrowia (art.4 ust.1 pkt. 6 ww. ustawy), działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy), promocji i organizacji wolontariatu (art.4 ust.1 pkt.27 ww. ustawy) i działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (art.4 ust.1 pkt.31 ww. ustawy), co stanowi także cel działalności statutowej Stowarzyszenia (§5 pkt.1-5 i §6 pkt.1, 2 Statutu).

Drugim warunkiem, aby skorzystać z odliczenia, jest zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego w zw. z art.26 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, że darowizna musi być przekazana na rzecz prowadzącej działalność pożytku publicznego: organizacji pozarządowej, tj. niebędącej jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałającej w celu osiągnięcia zysku, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji lub stowarzyszenia. Należy przyjąć wykładnię, iż zakres ulgi przewidzianej w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związanej z darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych. Wszystkie te przesłanki są spełnione w przypadku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”.

UWAGA: W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie mają one prawa do odliczenia, gdy są opodatkowane tzw. podatkiem liniowym.

Możliwość odliczenia kwoty darowizny przysługuje także osobom prawnym na podstawie art.18 ust.1 pkt.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod tymi samymi warunkami co osoby fizyczne. Limit kwoty darowizny możliwej do odliczenia wynosi natomiast 10% dochodu.