Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”

W KRAKOWIE

 

Aktualny, zarejestrowany Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych "ZACISZE" znajduje się tutaj

Poniżej zamieszczono dwa pierwsze rozdziały.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Stowarzyszenie może używać znaku graficznego (logo), którego wzór określi Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

§ 4.

Czas trwanie Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;

2. działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;

3. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;

4.propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie;

5. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem

6. działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmem.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie lub finansowanie terapii, leczenia i rehabilitacji, względnie innych działań terapeutycznych, odpłatnych i nieodpłatnych, dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;

2. organizowanie lub finansowanie szkoleń dla wolontariuszy, którzy pracować będą z dziećmi i młodzieżą dotkniętą całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;

3. organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, grup wsparcia, szkoleń;

4. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, w tym udzielanie im potrzebnego wsparcia

5. organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji na cele statutowe;

6. uzyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego ze środków publicznych i prywatnych, a także ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł;

7. organizowanie wyjazdów integracyjnych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;

8. uzyskiwanie środków finansowych z darowizn, zapisów, przychodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lub z inwestowania tych środków w papiery wartościowe lub instrumenty finansowe;