Jesteśmy członkiem Autyzm-Polska

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych w Krakowie jest od 12 kwietnia 2011 r członkiem Porozumienia Autyzm-Polska w skład którego wchodzi ok. 50 organizacji świadczących pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Powstało w lutym 1998 r. z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS po podpisaniu Deklaracji Programowej przez 27 organizacji pozarządowych .

Głównym celem Autyzm-Polska jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Celami szczegółowymi Porozumienia są:

  • poprawa jakości życia osób z autyzmem,
  • rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin,
  • wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń;
  • tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego,
  • wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania  organizacji i instytucji działających na ich rzecz,
  • monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb;
  • prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

Reprezentacją Autyzm-Polska jest Rada, składająca się z 5 przedstawicieli różnych organizacji. Rada jest wybierana raz na 2 lata; spośród swoich członków Rada wybiera Przewodniczącego oraz organizację pełniącą funkcję Sekretariatu. Od wielu kadencji Radzie Porozumienia AUTYZM-POLSKA przewodniczy Fundacja SYNAPSIS a od maja 2010 r. Sekretariat prowadzi  Stowarzyszenie PRO-FUTURO z Poznania.
Fundacja SynapsisOd listopada 2003 roku Rzecznik Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia Autyzm-Polska. Reprezentuje on środowisko osób z autyzmem oraz ich rodzin w rozmowach z administracją rządową, udziela informacji o obowiązujących przepisach, konsultuje zmiany w przepisach prawnych, prowadzi rzecznictwo systemowe (polityczne) na rzecz środowiska. Pełnomocnictwo Porozumienia AUTYZM-POLSKA do działań rzeczniczych w imieniu Porozumienia ma też Kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS i Koordynator prac Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.