Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem

Projekt Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem -  szkolenia specjalistyczne realizowany jest w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r. i jest dofinansowywany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie 1c: Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej: poprzez: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

Projekt "Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem -  szkolenia specjalistyczne" realizowany jest w okresie od 03.09.2012 do 05.12.2012 przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ZACISZE” w partnerstwie z NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem Effatha, ul. Zacisze 7, Kraków

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego