Akademia Rozwoju 5- zakończenie projektu

Informujemy, że 9 grudnia 2018 zakończyliśmy realizację projektu "Akademia Rozwoju 5" Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Celami zadania było:
-    zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidulanych oraz grupowych zajęć terapeutycznych.
Cel zrealizowany. Zrealizowano zajęcia indywidualne oraz grupowe, w wymiarze 1 raz w tygodniu przez okres 10 tygodni , w zakładanym okresie od dnia 11.09.2017 r. do dnia 08.12.2017 r. dla 28 dzieci w 45 modułach terapeutycznych.
Potwierdzenie: listy obecności, umowy z ośrodkami terapeutycznymi, porozumienia z rodzicami, ewaluacyjne opinie każdego dziecka.

-    wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych z możliwością konsultacji po zajęciach z terapeutą, opiekującym się dzieckiem,
Cel zrealizowany w postaci w. w. zajęć terapeutycznych dzieci.
Potwierdzenie: jw. oraz ankiety ewaluacyjne rodziców.

-  wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością.
Cele zrealizowane poprzez prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć przez terapeutów (terapeuci SI, logopedzi, psychologowie), których celami było:
-    nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (SI, logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
-    rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
-    usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach (SI, Trening Umiejętności Społecznych).
Potwierdzenie: ewaluacyjne opinie każdego dziecka, ankiety ewaluacyjne rodziców.

 2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania.
W realizowanym projekcie brało udział 28 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które w indywidualnych zajęciach terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej (SI), logopedii oraz indywidualnych lub grupowych z Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny zajęć indywidualnych tygodniowo lub 90 minut terapii grupowej i prowadzone były w 16 ośrodkach przez 25 terapeutów. Przeprowadzono 450 godzin zajęć terapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez doświadczonych terapeutów.
Wszystkie dzieci, zgodnie z raportem ewaluacyjnym odnotowały postępy rozwojowe w każdym zakładanym indywidualnie obszarze. Konkretne cele terapeutyczne i edukacyjne obszaru oraz obserwowane zmiany w funkcjonowaniu dzieci zawarte są w indywidualnej opinii psychologicznej konkretnego dziecka.
Analizując postępy dzieci obserwowane przez terapeutów oraz  opierając się na ankietach wypełnianych przez rodziców, należy stwierdzić, iż projekt Akademia Rozwoju 5 stanowił istotne wsparcie dla rodzin posiadających dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Większość rodziców wyraziła opinię, że w znacznym stopniu przyczynił się do wsparcia rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci (75% dało ocenę 6, a 25% ocenę 5), podkreślając jednocześnie że projekt stanowił ogromne wsparcie z uwagi na propozycje wysokiej jakości zajęć terapeutycznych  z uwagi na efekty tej terapii oraz że pomagał organizacyjnie całej rodzinie, a rodzicom ułatwił organizację terapii.
Rodzice wyrazili ogromne zadowolenie z  zajęć w których uczestniczyło  ich dziecko (96% dało ocenę 5 lub 6), podkreślając zarazem korzyści jakie płynęły z pracy z doświadczonymi terapeutami, chętnymi do udzielania informacji i służenia wsparcia rodzicom, którzy uznawali ich opinie i rady za bezcenne. Rodzice podkreślali, że zajęcia terapeutyczne prowadzone były na bardzo wysokim poziomie, z indywidualnym podejściem do dzieci. Terapeuci mieli bardzo dobry kontakt z dziećmi. Podkreślano też fakt, że projekt odciążał finansowo rodziców od kosztów terapii dziecka oraz dostarczał terapię o którą tak trudno dla dzieci. 75% rodziców przyznało maksymalnie (6 pkt), a 25% przyznało 5/6 punktów, oceniając poziom wiedzy i kompetencji terapeuty. Rodzice bardzo dobrze ocenili komunikację z terapeutą. Po każdych zajęciach otrzymywali informacje o przebiegu zajęć jak i obserwacjach terapeutów. Rodzice radzili się też wielokrotnie jak postępować w konkretnych sytuacjach, a udzielane rady terapeutów okazywały się bardzo pomocne.

Bezpośrednim rezultatem realizacji zadania było:
- wzrost umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem u 10/11 dzieci poddanych terapii logopedycznej (90,9%), u 11-stego dziecka rodzić zauważył postępy w poprawności konstrukcji wypowiedzi.;
- nabycie, rozwinięcie lub też podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w zakresie mowy i komunikacji u 9 /9 dzieci (100%);
- usprawnienie i wsparcie w funkcjonowaniu w różnych środowiskach sensorycznych u 14/16 dzieci poddanych terapii sensorycznej (87,5%);
- nabycie, rozwinięcie lub podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania u 16/16 poddanych terapii integracji sensorycznej (100%);
- dzięki terapii Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci nabyły, rozwinęły lub podtrzymały umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania 13/13 (100%),
- dzięki terapii TUS 100% dzieci rozwinęło umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (werbalnego lub niewerbalnego),
- terapia TUS wspierała funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach  (100%)
Rodzice zwracali również uwagę, że Treningi Umiejętności Społecznych są niezwykle istotne w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Treningi te usprawniały i wspierały funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach. Rodzice wyrażali opinię, że Bez takich treningów ciężko jest dziecku funkcjonować w społeczeństwie. Dzięki nim dzieci otrzymały wsparcie i scenariusze postępowania w różnych w różnych środowiskach
- jednocześnie, bazując na raportach ewaluacyjnych, u wszystkich dzieci poprawiła się sytuacja zdrowotna od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie oraz każde dziecko uzyskało wzrost umiejętności (na różnym poziomie) w zakładanych obszarach terapeutycznych

Długoterminowe rezultaty, trwałość projektu:
Mając na uwadze te opinie rodziców, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję w dniu 28.12.2017 że odbędzie się realizacja kolejnej edycji Akademii Rozwoju 6, ze środków uzyskanych z celowej zbiórki publicznej (2017/5535/OR ) oraz środków z 1% za rok 2016. Kontynuacja będzie miała również wymiar 10 godzin terapii dla dzieci, które uzyskają dalsze wsparcie terapeutyczne od 2 stycznia 2018 do 15 kwietnia 2017. Warto również podkreślić że to Rodzice bezpośrednio zaangażowali się własną pracą w pozyskanie środków na kontynuację Akademii Rozwoju 6.
Biorąc pod uwagę pierwszą edycję Akademii Rozwoju, także dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, od września 2015 zapewniamy stałe wsparcie rodziców i dzieci w  formule terapeutycznej, z perspektywami na rozwój. Dziękujemy.

Dzięki realizacji projektu uzyskaliśmy:
- zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych poprzez ich intensyfikację,
- wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci oraz wsparcie zdrowego rodzeństwa poprzez zyskanie czasu rodziców,
- wsparcie rodziców, w procesie wychowania dziecka z niepełnosprawnością
Realizacja projektu poprawia aktywność statutową Stowarzyszenia, poprzez realizację statutowych celów tj.: „1. działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 2. Działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 4. Propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nim związanych w społeczeństwie (Statut Stowarzyszenia: Rozdz. II § 5.)”
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania:
- 80 uczestników: 28 dzieci ze spektrum autyzmu, 27 rodzin, 25 terapeutów (z 16 ośrodków terapeutycznych)
- 45 sporządzonych ewaluacyjnych opinii dzieci,
- 350 godzin terapii indywidualnej dla dzieci ze spektrum autyzmu,
- 100 godzin terapii grupowej dla dzieci ze spektrum autyzmu,
- 177 godzin przepracowanych przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia, przy realizacji projektu.   

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON