Akademia Rozwoju 3- zakończenie projektu

Informujemy, że 9 grudnia zakończyliśmy realizację projektu "Akademia Rozwoju 3" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON.

Celami zadania było:
-    zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidulanych oraz grupowych zajęć terapeutycznych.
Cel zrealizowany. Zrealizowano zajęcia indywidualne oraz grupowe, 1 raz w tygodniu przez okres 10 tygodni , w zakładanym okresie od dnia 12.09.2016 r. do dnia 04.12.2016 r. dla 27 dzieci w 41 modułach terapeutycznych.
Potwierdzenie: listy obecności, umowy z ośrodkami terapeutycznymi, porozumienia z rodzicami, ewaluacyjne opinie każdego dziecka.

-    wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych z możliwością konsultacji po zajęciach z terapeutą, opiekującym się dzieckiem,
Cel zrealizowany w postaci w. w. zajęć terapeutycznych dzieci.
Potwierdzenie: jw. oraz ankiety ewaluacyjne rodziców.
-  wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością.
Cele te realizowane były przez terapeutów (terapeuci SI, logopedzi, psychologowie) poprzez prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć, których celami było:
-    nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (SI, logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
-    rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (logopedia, Trening Umiejętności Społecznych),
-    usprawnianie i wspieranie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach (SI, Trening Umiejętności Społecznych).
Potwierdzenie: ewaluacyjne opinie każdego dziecka, ankiety ewaluacyjne rodziców

W projekcie realizowanym brało udział 27 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizujące indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej (SI) logopedii oraz indywidualne lub grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny zajęć indywidualnych tygodniowo lub 90 minut terapii grupowej  i prowadzone były w 9 ośrodkach przez 16 terapeutów. Ogólnie przeprowadzono 460 godzin zajęć terapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez doświadczonych terapeutów.
Wszystkie dzieci, zgodnie z raportem ewaluacyjnym odnotowały postępy rozwojowe w każdym zakładanym indywidualnie obszarze. Konkretne cele terapeutyczne i edukacyjne obszaru oraz obserwowane zmiany w funkcjonowaniu dzieci zawarte są w indywidualnej opinii psychologicznej konkretnego dziecka.
 Analizując postępy dzieci obserwowane przez terapeutów oraz  opierając się na ankietach wypełnianych przez rodziców, należy stwierdzić, iż projekt Akademia Rozwoju 3 stanowił istotne wsparcie dla rodzin posiadających dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Większość osób orzekła, że w znacznym stopniu przyczynił się do wsparcia rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci (86% dało ocenę 5 lub 6), podkreślając jednocześnie, że zajęcia SI,  logopedyczne, Treningi Umiejętności Społecznych są niezwykle cennymi zajęciami, a zajęcia były wysokiej jakości.
Rodzice wyrazili ogromne zadowolenie z  zajęć w których uczestniczyło  ich dziecko (93% dało ocenę 5 lub 6), podkreślając zarazem korzyści jakie płynęły z pracy z doświadczonymi terapeutami, chętnymi do udzielania informacji i służenia wsparciem rodzicom, uznając ich opinie i rady za bezcenne. Terapeuci mieli bardzo dobry kontakt z dziećmi. Podkreślano też fakt, że projekt odciążał finansowo rodziców od kosztów terapii dziecka oraz dostarczał terapię o którą tak trudno dla dzieci. 71% rodziców przyznało maksymalnie (6 pkt), a 29% przyznało 5/6 punktów, oceniając poziom wiedzy i kompetencji terapeuty. 93% rodziców oceniło bardzo dobrze komunikację z terapeutą. Zwrócono również uwagę że Treningi Umiejętności Społecznych są niezwykle istotne w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Treningi te usprawniały i wspierały funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach
Bezpośrednim rezultatem realizacji zadania było:
- wzrost umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem u 7 (na 9) dzieci poddanych terapii logopedycznej (77,8%);
-  nabycie, rozwinięcie lub też podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w zakresie mowy i komunikacji u 9 (na 9) dzieci (100%);
- usprawnienie i wsparcie w funkcjonowaniu w różnych środowiskach sensorycznych u 21 (na 21) dzieci poddanych terapii sensorycznej (100%);
- nabycie, rozwinięcie lub podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania u 20 (na 21) poddanych terapii integracji sensorycznej (95,2%);
- dzięki terapii Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci nabyły, rozwinęły lub podtrzymały umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania 10/10 (100%),
- dzięki terapii TUS 100% dzieci rozwinęło umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem (werbalnego lub niewerbalnego),
- terapia TUS wspierała funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w różnych środowiskach  9/10 (90%)
- jednocześnie, bazując na raporcie ewaluacyjnym, u wszystkich dzieci poprawiła się sytuacja zdrowotna od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie oraz każde dziecko uzyskało wzrost umiejętności (na różnym poziomie) w zakładanych obszarach terapeutycznych

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)
- 69 uczestników: 27 dzieci ze spektrum autyzmu, 26 rodzin, 16 terapeutów
- 41 sporządzonych ewaluacyjnych opinii dzieci,
- 310 godzin terapii indywidualnej dla dzieci ze spektrum autyzmu,
- 150 godzin terapii grupowej dla dzieci ze spektrum autyzmu
- 168 godzin przepracowanych przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia, przy realizacji projektu     

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON