Nowiny

List do Pana Premiera

 Szanowny Pan
Premier Mateusz Morawiecki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

       My Rodzice dzieci niepełnosprawnych zrzeszeni w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Autystycznych ZACISZE w Krakowie wyrażamy zdecydowane poparcie dla postulatów Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych strajkujących w Sejmie. Nasze poparcie dotyczy wszystkich postulatów spisanych i przekazanych na ręce ministra Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta.
        Oczekujemy natychmiastowego uchwalenia ustaw spełniających dwa podstawowe postulaty Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, a to:
1.    wprowadzenia comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w wysokości 500 zł., bez ustanawiania kryterium dochodowego. Dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.;
2.    zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Oczekujemy również niezwłocznego rozpoczęcia prac, w dialogu z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, nad realizacją pozostałych postulatów Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, które wymagają zmian systemowych.
Codzienne z troską i lękiem  myślimy o naszych dzieciach, co się z nimi stanie, gdy nas rodziców już nie będzie Dlatego szczególnie ważne jest wprowadzenie, w porozumieniu z całym środowiskiem osób z niepełnosprawnością, rozwiązań systemowych, które w sposób spójny, kompleksowy i realny zapewnią trwałe wsparcie. Dobrze zorganizowany system wsparcia umożliwi godne, możliwie niezależne życie zarówno niepełnosprawnym jak i ich opiekunom i bliskim. Uważamy, że brak systemowego i adekwatnego do potrzeb wsparcia stanowi dyskryminację osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Jednocześnie sprzeciwiamy się kategorycznie próbom powiązania wykonania swoich obowiązków wobec obywateli przez Państwo z narzuceniem dodatkowego dedykowanego obciążenia fiskalnego zwanego „daniną solidarnościową”, którą płacić miałyby osoby zamożniejsze. Takie działanie uwłacza naszej oraz naszych dzieci godności. My nie oczekujemy jałmużny czy daniny od najbogatszych, a jedynie sprawiedliwego podziału budżetu tworzonego również przez nas oraz nasze rodziny w formie podatków. Dodatkowo takie przedstawianie sprawy prowadzi do wrogiego nastawiania jednych grup obywateli na drugich i nie powinno mieć nigdy miejsca. Niezrozumiałym jest dla nas, dlaczego Rząd decyduje się na dodatkowe obciążanie wybranych grup obywateli dla realizacji naszych postulatów, podczas gdy przy realizacji innych programów socjalnych np. 500+, 300 zł. wyprawki szkolnej, minimalna emerytura dla matek z czwórką i więcej dzieci, premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka, takich danin solidarnościowych od obywateli nie żąda. To jest działanie jawnie dyskryminujące osoby niepełnosprawne.
Dla przypomnienia wskazujemy, iż Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi:
- art.2 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
- art.69 „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.”
- art.67 ust.1 „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.”
-  art.68 ust.3 „Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.”

Oczekujemy stosowania Konstytucji i przestrzegania zasad, bez wprowadzania dodatkowych podziałów i konfliktów społecznych pomiędzy osoby niepełnosprawne a innych obywateli.
Wspólnie musimy wypracować spójny, realny, kompleksowy i sprawiedliwy system wsparcia, który nie skończy się na pięknych deklaracjach na papierze, a będzie rzeczywistością, która pozwoli z nadzieja patrzeć na przyszłość naszych dzieci.

Pismo wysłane do Pana Premiera [pdf]