Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Cel wczesnego wspomagania dziecka: Pobudzanie ruchowego, poznawczego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole

Ministerstwo Edukacji Narodowe wydało  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.
Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia prowadzą nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka, m.in.: logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w placówkach np. w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

Wiele cennych informacji o WWR można znaleźć w informatorze dla rodziców, przygotowanym przez Fundację Synapsis, w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju (stan prawny na dzień: 01 czerwca 2009 r.)


Procedura uzyskania WWR

Aby uzyskać powyższa opinię należy zapoznać się z przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Krakowie Ogólną procedurą wydawania orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Następnie należy udać się do wydającego opinie ośrodka i pobrać/wypełnić dokumenty (zaświadczenie lekarskie oraz wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). W Krakowie orzeczenia wydaje:

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
ul. Półkole 11, 31-559 Kraków
tel./fax (012) 412-15-66
www: brak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Regulamin Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka

źródło: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=254

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawności. Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci w wieku od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Opinię o potrzebie WWRD wydaje się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
Do wniosku rodzice dołączają:
- zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada)
- wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich
- opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza)

3. Opinie o potrzebie WWRD wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na posiedzeniach Zespołu Orzekającego
4. Dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa nieuczęszczających do placówek oświatowych i dla dzieci, które uczęszczają do przedszkoli opinie o potrzebie WWRD wydają rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Dla dzieci będących pod opieką OWPP oraz dla dzieci autystycznych, z uszkodzeniami
słuchu, wzroku opinie o potrzebie WWRD wydaje OWPP
5. Opinia o potrzebie WWRD wydana przez Zespół Orzekający poradni obowiązuje od momentu wydania do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole
6. W każdym roku szkolnym Urząd Miasta Krakowa podaje wykaz placówek, które na mocy decyzji organu prowadzącego reprezentowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa są wyznaczane do realizacji zadania WWRD
7. W każdym roku szkolnym dla dzieci posiadających opinię o potrzebie WWRD ustalana jest liczba godzin na kolejny rok szkolny. Koordynator WWRD ustala liczbę godzin na kolejny rok szkolny w porozumieniu z placówką realizującą i rodzicami dziecka.
8. Decyzję o liczbie godzin przedstawia rodzicom i placówkom koordynator WWRD do 15.04 na następny rok szkolny. Procedura ta nie dotyczy dzieci, które uzyskały opinię w okresie do 30.09 na dany rok szkolny. W tym przypadku decyzja o liczbie godzin ustalana jest przez poradnię na opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - ta liczba godzin dotyczy pierwszego roku realizacji zajęć.
9. Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic/prawny opiekun składa w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej wniosek o wydanie skierowania dziecka do odpowiedniej placówki.
10. OWPP wydaje skierowanie do placówki lub placówek, która/które będą realizowały zajęcia. Na skierowaniu jest wskazana placówka i liczba godzin na dany rok szkolny.
11. Rodzic może wskazać wybraną placówkę i ustalić z nią możliwość realizacji zajęć, jeżeli nie będzie uzgodnienia między placówką i rodzicami, wówczas wskazanie placówki pozostaje w kompetencji koordynatora WWRD.
12. OWPP wydaje skierowanie do placówki w terminie do 14 dni od złożenia wniosku od rodziców/opiekunów prawnych.
13. W wybranej placówce rodzic przedstawia oryginał opinii o potrzebie WWRD i skierowanie do placówki wydane przez OWPP- koordynatora WWRD..
14. Placówka wyznaczona do realizacji WWRD zobowiązana jest do zorganizowania zajęć dla dziecka zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka oraz zaleceniami zawartymi w opinii o potrzebie WWRD . Placówka organizuje zajęcia WWRD biorąc pod uwagę również własne możliwości organizacyjne (np. zatrudnienie specjalistów, sprzęt, lokal, maksymalną możliwą liczbę dzieci, które mogą w danej placówce brać udział w zajęciach)
15. W ramach przyznanych godzin na zajęcia WWRD realizacja może się odbywać w więcej niż jednej placówce WWRD. Ustalenia takiej formy zapisywane są na skierowaniu dziecka do zajęć WWRD wydanym przez koordynatora- OWPP.
16. Dane dotyczące realizacji zajęć rejestrowane są w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w Platformie Edukacyjnej w module UCZNIOWIE.
17. Wnioski o zmiany placówek, o zwiększenie lub zmniejszenie liczby godzin zorganizowanych zajęć zgłaszane są na wniosek rodziców do koordynatora WWRD, który kieruje dalszym procesem obiegu dokumentów.
18. Placówki realizujące WWRD wykazują liczbę dzieci, formy i godziny zajęć oraz inne potrzebne informacje w zintegrowanym systemie zarządzania oświatą w Platformie Edukacyjnej w module UCZNIOWIE. Inne sprawozdania, ankiety, informacje opracowywane są na polecenie koordynatora WWRD.
19. Szczegółowe zadania i uprawnienia koordynatora umieszczone są w załączniku nr 1.
20. Placówka realizująca WWRD ma obowiązek prowadzenia dokumentacji zorganizowanych zajęć, na którą składają się:
a) oryginał opinii o potrzebie WWRD i skierowanie do placówki
b) rejestrację zajęć, obecności dziecka
c) dokumentacja realizowanych zajęć z zapisem poszczególnych zajęć
d) ewaluacja prowadzonych zajęć w ramach WWRD
e) spis dzieci uczęszczających na zajęcia (Platforma Edukacyjna)
f) programy zajęć organizowanych dla dzieci
g) inne uzgodnione z koordynatorem WWRD.

Zażalenia, skargi oraz wnioski przyjmowane są przez koordynatora WWRD.
Instancją odwoławczą jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

 


Co należy zrobić, kiedy dziecko uzyska opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Z opinią rodzice muszą udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Może to być m.in.:

  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • przedszkole integracyjne,
  • przedszkole ogólnodostępne,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

W wybranej przez siebie placówce można dowiedzieć się szczegółowo, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Lista placówek realizujących WWR w Krakowie