Scenariusz lekcji „Dlaczego każdy z nas jest inny?”

Kampania “Równi w różnorodności” organizowana przez Fundację HIPOTERAPIA Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i firmę DrOmnibus, której Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych jest partnerem, ma na celu szerzenie społecznej świadomości dotyczącej relacji w środowisku szkolnym, a w szczególności problemów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Dzięki temu, że się od siebie różnimy, rozwijamy odmienne pasje i jesteśmy dobrzy w różnych rzeczach, możemy się uzupełniać. Warto podążać za swoimi zainteresowaniami i wspierać to, w czym jesteśmy dobrzy. To pozwala nam odczuwać radość z tego, co robimy. A w przyszłości pozwoli zdecydować, kim chcemy być. Bardzo ważne jest, byśmy potrafili ze sobą współpracować na różnych płaszczyznach.
Nauczyciel pobudza dzieci do samodzielnego poszukiwania własnych mocnych stron. Wraz z uczniami zastanawia się, na czym polega różnorodność i jakie płyną z niej korzyści.- Scenariusz do pobrania-

-Zawody_karty-

-Znajdz_roznice_karta_pracy-

Na zajęciach dzieci prezentują swoje pasje w formie kalamburów, pracują w grupie, ucząc się współdziałania, poznają różnorodne zawody, czytając wiersz Juliana Tuwima, a na koniec tworzą wspólny kolaż.

Nauczyciel pokazuje znaczenie współpracy i integracji. Pomaga dzieciom budować poczucie własnej wartości oraz wewnętrzną motywację.

Główny cel:
Uczeń rozumie, czym są różnorodne zainteresowania i pasje oraz zauważa i akceptuje odmienności w ich zakresie w obrębie grupy.

Szczegółowy cel:

Uczeń rozumie:
- że każde dziecko może mieć swoje ulubione czynności,
- że żadne zainteresowania nie są lepsze ani gorsze.

Uczeń potrafi:
- nazwać i określić, co jest jego pasją, co lubi robić najbardziej,
- rozmawiać na temat zainteresowań swoich i innych uczniów,
- współpracować w grupie rówieśniczej.

Uczeń wie:
- że różnorodność zainteresowań jest naturalnym zjawiskiem,
- że obecne zainteresowania mogą mieć wpływ na wykonywanie konkretnego zawodu w przyszłości,
- że różnorodność wykonywanej pracy ma znaczenie dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa.

    Fragment podstawy programowej
    “Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:
    – umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
    – umiejętność pracy zespołowej.“

    Edukacja polonistyczna:
    “1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:
    a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
    b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno (…)”

    Edukacja plastyczna:
    “Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych.
    1) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura (…)”

    Edukacja społeczna:
    “Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. (…)
    2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; (…)”

Metody pracy

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy – metoda problemowa, metoda sytuacyjna,
- praktyczne – zabawy ruchowe, realizacji zadań wytwórczych,
- asymilacji wiedzy – pogadanka,
- gry dydaktyczne – drama.

O autorze:
Agnieszka Kolbiarz-Juszczak
Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Pracuje z dziećmi i z młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracowała jako psycholog i koordynator oddziału wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Myślenicach. Obecnie współtworzy multimedialne rozwiązania wspierające edukację i terapię dzieci. Prowadzi także zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem tabletów w Fundacji Hipoterapia w Krakowie. Zainteresowana wpływem nowych technologii na proces terapii oraz edukacji.